INFORMATION

PRAKTISK INFORMATION OM UDDANNELSEN

Mediegrafiker uddannelsen veksler mellem skoleforløb og praktik i en virksomhed. På denne side finder du oplysninger, som kan være relevante for dig som virksomhed, der går med tanken om at oplære en elev.

PRAKTIKUDDANNELSE

I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til hhv. mediegrafiker uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed med en elev udarbejder en personlig uddannelsesplan for elevens praktikuddannelse. Uddannelsesplanen fungerer som et værktøj til at planlægge og styre elevens praktikmål.

GODKENDELSE

For at kunne ansætte en elev skal virksomheden være godkendt af det faglige udvalg. Det er det faglige udvalg, der godkender virksomheden til at uddanne elever. Afgørelsen træffes på grundlag af indhentede oplysninger samt en vurdering af virksomhedens ansøgning. I nogle tilfælde indgår en besigtigelse af virksomheden, for netop at vurdere om virksomheden er egnet til at uddanne en praktik­elev. Vær opmærksom på, at behandlingstid kan være op til 14 dage.

Aftaleformer

VFP AFTALE

VFP står for Virksomhedsforlagt praktikuddannelse. Virksomheden skal kontakte instruktøren, PHILLIP NGUYEN eller IBEN CARØE SOLGAARD, for at aftale om et evt. VFP forløb, hvor elevens praktikmål vil blive tilknyttet. I praksis en form for udlån, hvor eleven bliver undervist af virksomheden. Når en elev er i et VFP forløb, skal eleven primært udføre arbejdsopgaver, der er relevante for den pågældende uddannelse. Eleven må ikke indgå direkte i virksomhedens produktion. Det betyder i fast praksis, at eleven skal være overtallig; men kan på vegne af en medarbejder udføre et stykke arbejde i virksomheden, som medarbejderen instruerer, overvåger og kvalitetssikrer. Aftalen kan altid blive omdannet til en ordinær aftale gældende for resten af uddannelsen.

DELAFTALE

Ved en delaftale overtager virksomheden eleven i en kortere eller længere periode. Den kan vare fra en uge, og må ikke indeholde et skoleophold. Virksomheden skal betale elevløn i delaftaleperioden. En SKP-elev i en delaftale er stadig tilknyttet Inhouse Graphic, og kan derfor vende tilbage til skolepraktikken ved afslutning af delaftalen.

KORT UDDANNELSESAFTALE

Med en kort uddannelsesaftale betaler virksomheden også elevløn. Aftalen skal som minimum indeholde én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan forlænges eller ændres til en almindelig aftale, som gælder for resten af uddannelsen. Eleven får tilbud om skolepraktik efter aftalens ophør, dog skal eleven selv sørge for at ansøge om optagelse

.
RESTLÆRE

Kontrakt for resten af elevtiden med elevløn fra virksomheden. Eleven, som får en restlære, skal i så fald udmeldes fra skolepraktikken.

MERE INFO?

Kontakt venligst vores konsulent


haandtryk

FERIE

FERIE I ORDINÆR VIRKSOMHED

Ferieår: 1. Maj - 30. April


Elever er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever en særlig ferieret i det første og andet hele ansættelsesår. I det første og andet hele ferieår efter ansættelsen, har eleven ret til fuld ferie med løn, selvom eleven ikke har optjent feriegodtgørelse eller løn til hele ferien. Hvis ansættelsen er begyndt før den 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 5 ugers ferie i det ferieår, hvor ansættelsen finder sted.

Der ydes et ferietillæg på 1% af den ferieberettigende løn, der af eleven er indtjent i virksomheden i det foregående optjeningsår. Holder virksomheden lukket under ferie mellem d. 1. oktober og d. 30. april, skal eleven have løn for de feriedage, hvor virksomheden har lukket. Hvis eleven har optjent ferie i et andet ansættelsesforhold, skal eleven ikke have løn. Der skal kun gives løn ved lukning, hvis eleven er ansat d. 1. juli eller senere og højst i 1 uge.

Ved fratræden skal der betales feriepenge efter ferielovens regler, ligesom for andre ansatte. Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser.

SÆRLIGE FERIEDAGE

Ferieår: 1. Maj - 30. April

Optjeningsår = Kalenderår

Elever skal optjene særlige feriedage før afholdelse. Der optjenes 5 særlige feriedage på et optjeningsår.

ELEVLØNSOVERSIGT

GÆLDENDE MÅNEDLIG LØNSATS PR. 1. MARTS 2018 FOR MEDIEGRAFIKERELEVER:

1. år:

12.495 kr.

2. år:

13.771 kr.

3. år:

15.653 kr.

4. år:

17.151 kr.

Lønnen for voksne elever (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.
Mediegrafiker omkostningsberegning

Grakom har udarbejdet en omkostningsberegning for, hvad det koster at uddanne en mediegrafikerelev. Arket er opdateret pr. 1. januar 2017.
WWW.grafiske-uddannelser.DK

LØNREFUSION

For løn udbetalt under skoleophold kan arbejdsgiveren søge om en refusion fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB). Lønnen skal være udbetalt til eleven, inden arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra AUB. For at få refusion skal lønnen udgøre mindst den overenskomstmæssige fastsatte minimumsløn. Lønrefusionen er afhængig af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der ydes ligeledes refusion med en særlig sats for voksenelever. Refusionssatserne fastsættes i finansloven. Læs mere om lønrefusion på ATP.DK

GÆLDENDE MÅNEDLIG LØNREFUSION PR. 1. MARTS 2018 FOR MEDIEGRAFIKERELEVER:

1. Års elever:

2.560 kr.

2. Års elever:

2.840 kr.

3. Års elever:

3.200 kr.

4. Års elever:

3.760 kr.

Voksenelever:

5.100 kr.*

*Undtaget elever med løntilskud fra Jobcenter

AUB får som hovedregel besked direkte fra skolen om elevens skoleophold. Virksomheden får automatisk udbetalt lønrefusionen 10 dage efter, at de har fået et orienteringsbrev fra AUB.

AUB = Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag