personale

Inhouse Graphic – Personalehåndbog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvad er SKP?

Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti, der under visse retningslinjer kan tilbydes elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig. Man kan også optages i SKP, hvis man uberettiget mister sin læreplads ved f.eks. virksomhedens konkurs eller lignende.

At være elev i skolepraktik erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Der er i SKP ikke tale om ansættelsesforhold – men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

Det er vigtigt, at du holder for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i SKP, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.

De fastsatte regler skal overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan (vil) det betyde, at du mister retten til at være i SKP, og vi udmelder dig.

DIN SKOLEPRAKTIK, INHOUSE GRAPHIC

Vores SKP hedder Inhouse Graphic (IHG). Som ny skp-medarbejder har du sikkert mange spørgsmål, når du starter i IHG, derfor får du her en introduktion til, hvordan IHG er organiseret, samt hvilke regelsæt, der er forbundet med gå i skolepraktik. IHG på Aarhus Tech er din praktikplads, der tilnærmelsesvis fungerer som en grafiske virksomhed. Som skp-medarbejder i IHG er du ansat af Aarhus Tech og får udbetalt månedligt en skolepraktikydelse.

Vores overordnet mål i Inhouse Graphic er, at vi ønsker at øge kvalitetet i skolepraktikken samt gøre den så attraktiv som muligt over virksomheder og andre interessenter. Dette gør vi ved at højne din faglighed og personlige professionalisme samt øge synlighed i IHG via vores opgaveløsninger, SoMe eller andre tiltag.

At være medarbejder i IHG er et selvvalg, og du kan når som helst udmelde dig af skolepraktikordningen. Skolepraktikken er omfattet af nogle særlige regler. Læs mere på: www.uvm.dk.

Phillip Nguyen og Iben Rikke Carøe Solgaard er dine ledere i IHG. Dine ledere foretager løbende en vurdering af dig ud fra EMMA-kriterierne, som danner grundlaget for din egnethed i skolepraktikken.

Målet med skolepraktikken er også at føre dig godt igennem din praktikuddannelse. Du skal i skolepraktikken udvikle dig fagligt og personligt, være aktiv i jobsøgningen og komme til så mange jobsamtaler som muligt. Du skal vise, at du kan begå dig på en arbejdsplads med 37 timers arbejde om ugen. På den måde skaber du større mulighed for at få en uddannelsesaftale i en ordinær virksomhed.

Ordensregler og forventninger

Ordensregler

Du skal være mødestabil og klar til at arbejde med alle slags opgaver både inden for online og offline medier.

Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt.

Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af SKP. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig.

Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt.

I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra dine formænd, på samme måde som i en almindelig virksomhed.

Hvis du ikke overholder ovenstående ordensregler, indkaldes du til en samtale, der vil afklare om du kan fortsætte i SKP.

Alle medarbejdere i IHG arbejder som et team. Teamet bestræber sig på at opnå de nødvendige faglige og personlige kompetencer, både individuelt og i fællesskab. Derudover udføres kundeopgaver, der lever op til IHGs kvalitetskrav.

Ved behov holder vi morgenmøder, hvor den enkelte medarbejders status i forhold til arbejdsopgaverne, bliver taget op i fællesskab. Et morgenmøde kan også bruges til fællesbeskeder, aftaler og informationsdelinger. Hvis du selv har et punkt, kan dette også drøftes her.

Hvad forventer vi af dig som skp-medarbejder?

Kort kan det udtrykkes ved motivation, engagement og præcision. Du skal udvise lyst og vilje til de opgaver, du får på jobbet samt kunne møde til tiden. Som skp-medarbejder forventer vi, at du er pligtopfyldende.

Hvis du lever op til de krav, vil du opleve, at faget og dine kollegaer giver plads til dig som menneske og kollega, med de forskelligheder, som vi alle indeholder.

Vi forventer følgende af dig:

 • Du skal dagligt administrere de faste gøremål i IHG, f.eks. at registrere praktikaktiviteter, registrering af fravær i Elevplan, registrering af ansøgninger i Elevplan mv.
 • Du skal indgå positivt i teamets arbejde og udvikling samt være ansvarsfuld
 • Du skal vise stabilitet og punktlighed
 • Du kan overholde aftaler og deadlines
 • Du har ansvar for egen uddannelsesplan. Det er et krav, at du SKAL kende dine praktikmål
 • Du skal søge min. 4 elevstillinger månedligt
 • Du skal udføre ordrer til kundens tilfredshed og har en professionel tilgang til kundekontakt
 • Du skal kunne håndtere flere opgaver
 • Du skal overholde EMMA-kriterierne
 • Du skal forstå IHG's projekthåndtering
 • Du skal følge instruktioner fra din instruktør
 • Du skal holde orden i IHG, derfor ryd op efter dig! Hold øje med skiltet "Gulvvask". Stolene i IHG skal derfor trækkes ud på gangen.
 • Hver fredag skal du rydde op ved dit bord, så rengøringsdamen kan få dit bord rengjort.
Selvstudium

Hvis der ikke er kundeordrer, skal du arbejde med selvstudium. Det er bla. her du skal vise initiativ ved at komme med forslag til, hvordan du yderligere kan optimere dig selv i fht. dine praktikmål. Kom med forslag til opgaver, du ønsker at fordybe dig i til dine instruktører.

Dine instruktører vil være behjælpelige med at finde øvelsesopgaver til dig. Selvstudium kan også fungere som at arbejde med fx din private hjemmeside, jobportfolie eller din ansøgning og CV.

Hvad forventer vi af koordinator?

Der udpeges en koordinator blandt medarbejderne i IHG. Koordinatoren står for det administrative opgaver i IHG. Rollen skiftes mellem medarbejderne, så alle får mulighed for at lære at have overblik.

 • Koordinator har ansvaret for at checke vores Gmail indbakke dagligt. Informere kollegaerne, hvis der skulle være informationer, der vedrører alle.
 • Koordinator skal ordne praktiske sager såsom opdatering af ordreoversigt, fakturering og registrering af lånte objekter mv.
 • Koordinator sørger for at kontaktlisten er opdateret på vores Gmail konto – for det meste i forbindelse med nye SKP’er og nye kunder.
 • Koordinator skal sørge for at viderebringe beskeder, hvis instruktøren ikke er tilstede.

Fremmøde

Tidsinformation

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer:

 • Mandag - torsdag:
 • 08:00 - 16:00
 • Fredag:
 • 08:00 - 13:00
Pause

 • Formiddag:
 • 09:30 - 09:50
 • Middag:
 • 11:30 - 12:00
 • Middag om fredagen
 • 11:15 - 11:45
 • Eftermiddag:
 • 13:30 - 13:40
Husk

Da det er dit ansvar at være aktiv søgende, skal du derfor sørge for at din ansøgning, CV og portfolio er fyldestgørende. Det er et arbejde, som du skal gøre derhjemme. Dog får du hver fredag mulighed for at arbej­de med ansøgninger og mulighed for at op­datere dit portfolio. Researcharbejdet i forbindelse med jobsøgning skal foregå derhjemme.

 • Dette kan ske fredag fra:
 • 11:45 - 13:15
Fravær

Når du melder dig syg, er det vigtigt, at du reg­istre­rer dig fraværende enten via SMS eller Aarhus Tech app ­inden kl. 8:00. Du kan kun sygemelde dig for én dag ad gangen.

Bestræb dig på at være mødestabil
Hænder det, at du kommer for sent om morgen, skal du planlægge at overarbejde. Det er et krav, at du notere samme dag din forsinkelse samt planlægning af overarbejde i IHGs fraværsblanket placeres på tavlen.

For MG med version 03 gælder dette: Dit samlede fravær bliver nulstillet pr. 1. januar hvert år. Dit samlede fravær må ikke være over 133 timer under hele praktikuddannelsen.

For MG med version 04 gælder dette: Dit samlede fravær bliver nulstillet pr. 1. januar hvert år. Dit samlede fravær må ikke være over 178 timer under hele praktikuddannelsen.

Løntræk
Alt fravær som ikke er meldt Aarhus Tech rettidigt, resulterer i et løntræk og en advarsel. Vi registrerer dit fravær som "ikke godkendt fravær". Dvs. hvis du glemmer at registrere dit fravær i Elevplan, får du automatisk et løntræk og en mundtlig advarsel, som du skal acceptere i Elevplan under "Aftaler". Ved gentagelse kontakter vi praktikservice, så der kan fremsendes en skriftlig advarsel. 3. gang udmeldes du af skolepraktik.

Det kan forlanges ved sygefravær på 3 dage eller mere, at du fremskaffer en læge­erklæring, som skolen betaler. Husk at opgive skolens EAN-nummer (5798000554221) til din læge. Længerevarende sygdom kan betyde, at din uddannelsestid bliver forlænget.

Barnets første sygedag
Hvis du har hjemmeboende mindreårige børn, kan du som alle andre holde barnets første sygedag. Proceduren er den samme som ved fravær. Glemmer du at meddele fravær via Elevplan, registreres fraværet som ulovligt fravær.

Godkendt fravær og lægebesøg
Der kan som hovedregel kun aftales godkendt fravær uden overarbejde ved begivenheder i den nærmeste familie, lægens henvisning til speciallæge og til teoriprøve og køreprøve der skal aflægges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt

Hvis du, trods ovenstående hovedregel, vælger fx et lægebesøg i arbejdstiden, kan din instruktør forlange, at de tabte arbejdstimer skal erlægges på et andet tidspunkt. Dette sker efter aftale med instruktøren.

OBS!
Husk at lægetid skal for så vidt muligt ligge uden for arbejdstiden. Er dette ikke muligt, er det vigtigt at spørge din instruktør, om det er ok, at du kan bestille lægetid i arbejdstiden. Det er et krav at følge denne procedure.

Praktikmål

Mediegrafiker version 03

Praktikperiode 1 (før H1)

Grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling

Kan arbejde med grafisk design og layout, herunder idéudvikle, designe og fremstille trykte og digitale produkter.


Kan anvende et professionelt ombrydningsprogram og dets grundlæggende funktioner til brug for fremstilling aftrykte og digitale produkter.


Kan fremstille grafik og billeder til brug for fremstilling af trykte og digitale produkter.

Praktikperiode 2 (før H2)

Forståelse for grafisk produktion og workflow

Kan anvende relevante kvalitetsparametre.


Kan deltage i, gennemføre og kontrollere mediegrafiske opgaver, herunder betjene det i virksomheden sædvanligt forekommende udstyr og programmel inden for arbejdsområdet.


Kan arbejde med grafisk design til trykt og digital kommunikation.


Kan forestå kundekontakt.

Praktikperiode 3 (før H3)

Forståelse for grafisk produktion og workflow

Kan selvstændigt planlægge, gennemføre og kontrollere mediegrafiske opgaver.


Kan varetage kvalitets- og produktionsstyring ved produktion af trykt og digital kommunikation.

Samarbejde i grupper og teams

Kan arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med andre om planlægning og styring

Mediegrafiker version 04

Praktikperiode 1 (før H1)

Grafisk design, typografi, grafik og biledbehandling

Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi og med grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Grafisk produktionsforståelse

Eleven kan udføre opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, datahåndtering og dokumentformater.


Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Samarbejde og kommunikation

Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger.

Praktikperiode 2 (før H2)

Grafisk design, typografi, grafik og biledbehandling

Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner.

Grafisk produktionsforståelse

Eleven kan tilrettelægge, udføre og kontrollere trykte og digitale produkter og produktioner på baggrund af viden om grafisk produktion.


Eleven kan løse og dokumentere faglige problemstillinger.

Samarbejde og kommunikation

Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger.


Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

Praktikperiode 3 (før H3)

Grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling

Eleven kan arbejde med kommunikation og konceptudvikling.

Grafisk produktionsforståelse

Eleven kan varetage et grafisk produktions workflow og rådgive om et rationelt produktionsforløb.

Samarbejde og kommunikation

Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

Praktikperiode 4 (før H4)

Grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling

Eleven kan arbejde med kommunikation og konceptudvikling.

Grafisk produktionsforståelse

Eleven kan varetage et grafisk produktions workflow og rådgive om et rationelt produktionsforløb.

Samarbejde og kommunikation

Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

Ordrebestilling

Generelt

Vi modtager ordrer inden for både tryk og digital produktion fra vores kunder.

Idet IHG kører med offentlig støtte, skal vi hele tiden være opmærksomme på, at kundeopgaverne ikke må være konkurrenceforvridende.

Ordrebestilling

Der skal udarbejdes en ordreseddel ved en kundebestilling. Ordresedlen udfyldes af teamkoordinatoren eller din instruktør, hvorefter den bliver sendt til kunden. Når vi har modtaget ordresedlen retur fra kunden med underskrift, sørger instruktøren for at uddelegere ordren til én eller flere medarbejdere afhængig af opgavens omfang. Undervejs i arbejdet kan medarbejderne hente hjælp fra instruktøren, men selve arbejdet udføres af medarbejderne selv.

Korrektur

Du skal altid kvalitetsvurdere dit arbejde, men det er instruktøren, der i sidste ende vurderer kvaliteten og godkender dit arbejde, inden du sender det færdige produkt til kunden.

Både du og instruktør skal læse korrektur på mindre tryksager og mindre webproduktioner. Ved større opgaver tjekker instruktøren det udførte arbejde igennem for faglige fejl. Kunden har også ansvar for korrekturlæsning.

Ressourcer og pris

Vi kan lave farveprint i A4 og A3 i mindre oplag. Ud fra prislisten fastlægges en pris for udprintningen. Vi hjælper også gerne med at levere øvrige opgaver videre til et trykkeri.

startpakke_illu_u_o_500_ny
Ordrer < 500,-

Køb under kr. 500,00 indbetales til skolen via kontooverførsel. Reg.nr. og kontonr. er oplyst i ordresedlen. Kunden skal på indbetalingen henvises til Inhouse Graphic + ordrenummer.

Varen/ydelsen bliver først udleveret, når IHG har registreret kundens indbetaling

Ordrer > kr. 500,-

Ved køb på /over 500,00 kr. får kunden en faktura, som bliver sendt af Aarhus Tech økonomiafdeling. Koordinatoren sender en kopi af den underskrevede ordre­seddel til økonomiafdelingen, som derefter laver faktura til kunden. Kopi sendes til: hjen@aarhustech.dk og kassen@aarhustech.dk

Varen /ydelsen bliver først udleveret når IHG har registreret kundens indbetaling.

 

Sociale medier

sociale medier

I Inhouse Graphic er vi opdelt i 4 grupper, som har hver deres ansvar for et socialt medie. Nedenunder kan du læse om, hvad de enkelte grupper foretager sig.

Facebook

IHG’s facebook har til formål at give indblik i vores dagligdag og promovere hver enkelt medarbejder. Hver uge planlægger Facebook-gruppen ugens uploads og opdaterer covers.

Instagram

IHG’s Instagram har til formål at inspirere og fremvise de projekter, vi er mest stolte af.
Hver uge skiftes gruppens medlemmer til at have ansvaret for uploads.

Linkedin

Linkedins formål er at skaffe forbindelse til diverse virksomheder, ved at skabe fokus på IHG’s medarbejdere og det grafiske fag.
Hver uge skiftes gruppens medlemmer til at have ansvaret for uploads.

Web

Webgruppen har ansvaret for, at hjemmesiden er opdateret og vedligeholdt. Hver enkelt medarbejder i IHG har ansvaret for, at de personlige oplysninger omkring den enkelte medarbejder er opdaterede. Oplysninger og evt. ændringer skal godkendes af instruktøren.

Færdige projekter skal ajourføres med hjemmesiden for at kunder og andre interesserede kan følge med i vores arbejde. Det hænder, at en medarbejder bliver headhuntet via IHG's hjemmeside. Det er derfor i din egen interesse at overholde dette.

startpakke_illu_computer

Personale oplysninger

startpakke_ydelser_afgifter
Skolepraktikydelse

Som SKP-elev får du udbetalt SKP-ydelse. Den er pr. 1/1/17 fastsat til 7.310 kr. pr. måned for elever over 18 år og 3.055 kr. for elever under 18 år. SKP-ydelsen udbetales kun til elever, der ikke er på andre offentlige ydelser. SKP-ydelsen udbetales månedsvis bagud og er til udbetaling den sidste hverdag i måneden.

Ydelsen er A-indkomst, og skolen skal tilbageholde A-skat. Skolepraktikelever skal ikke betale ATP samt arbejdsmarkedsbidrag og optjener heller ikke feriepenge. Skolepraktikelever, der sendes ud i en delaftale, skal have den elevløn, der er fastsat i overenskomsten.

Du kan finde din digitale lønseddel i e-boks. Har du ikke allerede en e-boks, bør du oprette en. Det gør du på www.e-boks.dk. Du kan også få adgang via din netbank.

Befordringsgodtgørelse

Du kan få befordringsgodtgørelse for den korteste vej fra din bopæl til skolen og retur, når den samlede længde er over 20 km. pr. dag. Befordringsgodtgørelse under skolepraktik udgør 90% af de afholdte udgifter – dog højst 90% af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Befordringsgodtgørelse under skoleophold udgør 100%, dog højest udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

Ansøgning om udbetaling af befordringsgodtgørelse skal afleveres til Praktikservice senest den 2. i en måned. Udbetalingen af godtgørelsen sker normalt månedsvis bagud sammen med skolepraktikydelsen. Der udbetales befordringsgodtgørelse ifm. VFP. Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse, når du er i delaftale. Når du er i delaftale kan du trække din befordring fra i skat efter gældende regler.

Befordringsgodtgørelsesblanket ligger i „workflow“ mappen på IHG's Gmail Drev. Befordringsgodtgørelsesblanketten og kvittering af transportudgiften skal sendes til Tina Lauridsen fra Praktikservice.

Du får også befordringsgodtgørelse, hvis du har ekstra transport udgifter ved jobsamtaler. Nærmere info fås af dine instruktører.

Du skal sende din befordringsgodtgørelse til praktikservice@aarhustech.dk

Supplerende børnetilskud
til forældre i praktik

Se information på www.borger.dk

Specielle vilkår

Er du i delaftale, vil du ikke kunne afholde ferie. Ferien afvikles på et andet tidspunkt efter aftale med en af dine instruktører. Indgår du et restlæreforhold, medbringer du ikke ferie fra AARHUS TECH.

Eksempel: Har du i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2016 været i delaftale eller haft anden ansættelse og dermed optjent feriepenge, vil du modtage et ferie­kort fra arbejdsgiveren. Kortet afleveres til ­AARHUS TECH. Skolen mod­regner ferie­pengene i din skolepraktikydelse, fordi du hos os afholder ferie med skolepraktik ydelse.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en af medarbejderne fra praktikservice:

Praktikservice får telefon og træffetider fra den 1. februar 2018, og det vil være på følgende tidspunkter:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 14.00

Tirsdag fra kl. 12.00 – 15.30

 • Tina Lauridsen (sygemeldt):
 • 6198 7394
 • Birgitte Mastai:
 • 6198 7397
 • Annette Thellufsen
 • 6198 7380
Ferie

Da du ikke er lønmodtager, er du ikke omfattet af ferieloven. Du har derfor ikke umiddelbart ret til ferie og særlige ferie­dage.

Undervisningsministeriets standpunkt over­for skolerne er dog, at skolepraktikelever skal have 5 ugers ferie efter ferielovens regler samt 5 særlige feriedage som elever med uddannelsesaftale er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Skolen tilrettelægger feriens og feriedagenes placering. Når ferieplanen er klar, sender praktikservice den til alle skolepraktikanter samt skolepraktikinstruktører.

Elever der er på skoleophold (hovedforløb), i virksomhedsforlagt undervisning eller delaftale (anden arbejdsgiver), følger arbejdsgiver eller skolens arbejdstid.

startpakke_ferie_2

Kontaktoplysninger

Instruktør

Phillip V. T. Nguyen

 • Inhouse Graphic:
 • 2223 4500
 • Mobil:
 • 6198 7359

Iben Carøe Solgaard

 • Mobil:
 • 2489 9500

Instruktøren holder ca. en gang om måneden et individuelt evalueringsmøde med dig, hvor du præsenterer, hvad du har beskæftiget dig med den seneste måned. Det kan være tryksager (arkiveret i arbejdsportfolie som print eller PDF-filer), eller digitale opgaver. Det gælder aktuelle ordrer såvel som øvelsesopgaver og opdatering af CV.

På mødet laves en plan for, hvad der skal prio­riteres i den kommende måned. På IHG's Gmail konto, finder du Google Drev. Herinde er der en mappe, som hedder Praktikaktiviteter. Her finder du et Excel ark, som du udfylder dagligt. Herinde vil din månedlige evaluering også stå, så du hele tiden er orienteret om, hvad dine indsatsområder er.

Herudover bliver der oprettet og opdateret en uddannelsesplan i Elevplan til dig. Ud fra din uddanelsesplan kan du se, hvilke faglige omåde, du kan forbedre dig, så du er klar til at komme igennem dit kommende hovedforløb.

Uddannelsesvejleder

Kirsten Holst Nielsen-Man

 • Telefon:
 • 2223 4593

Kirsten kan bidrage til at løse nogle af de studiemæssige og personlige problemer, som kan opstå i forbindelse med din uddannelse. Det sker dels ved klassesamtaler og dels ved personlig rådgivning. Bemærk at uddannelsesvejlederen har tavshedspligt.

Du kan træffe Kirsten personligt hver torsdag i tidsrummet:
kl 9.00 – 11.30 i lokale HT321

Vejleder ved UU

I forbindelse med en udmeldelse af skolepraktikken, har du mulighed for at kontakte vejleder ved UU efter udmeldelsesamtalen.

 • Telefon:
 • 8940 5975
 • Adresse:
 • Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C
konsulent

Mia Rosted Sørensen

 • Telefon:
 • 2480 4186

Mias arbejde er at skabe kontakter til virksomheder for at skabe interesse for uddannelsen, og er på denne måde også med til at skabe flere uddannelsesaftaler til elever på mediegrafikeruddannelsen.

Du kan træffe Mia personligt hver torsdag i tidsrummet: kl 9.00 – 11.30 i lokale HT321

Praktikservice

Praktikservice får telefon og træffetider fra den 1. februar 2018, og det vil være på følgende tidspunkter:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 14.00

Tirsdag fra kl. 12.00 – 15.30

I kan altid i de perioder, hvor de ikke kan træffes sende dem en mail, som vil blive læst og behandlet, såfremt henvendelsen ikke kan vente.

Du skal have fat i Birgitte Mastai, hvis du har spørgsmål omkring din løn, befordringsgodtgørelse, udmeldelse af skolepraktikken osv.

Din befordringsgodtgørelse skal sendes til praktikservice@aarhustech.dk

 • Ring til Praktikservice:
 • 8937 3533
 • Ring til Birgitte Mastai:
 • 6198 7397

Emma Kriterierne

Hvad betyder EMMA?

EMMA er en forkortelse, som står for Egnet, faglig Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende. Det er disse krav, du som elev skal opfylde ved optagelse til skolepraktik, og du skal leve op til dem, så længe du er i skolepraktik.

Du skal såvel ved optagelsen, som under hele skolepraktikforløbet opfylde egnetheds­betingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier.

Egnethed

Egnethed måles ved, om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om du efter gennemført ud­­dannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, her­­under din evne til fx at overholde mødetider, aftaler, deadlines, kan tage imod instruktioner og følge dem mv.

mobilitet (Geografisk)

Du skal tage imod en praktikplads et hvilket som helst sted i landet. Du kan søge mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Elev­­refusion på www.aer.dk.

Mobilitet (Faglig)

Du skal være fleksibel i din uddannelsesvalg, da du skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Skolen skal vejlede om, hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.

Aktiv søgende

Om du konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om du har dine uddannelsesønsker og dit CV på praktikpladsen.dk. Du skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) på praktikpladsen.dk. Din profil på praktikpladsen.dk skal opdateres hver tredje måned.

Alle skp’erne i IHG skal søge de ledige praktikpladser, som virksomhedskonsulenten og deres instruktører henviser. Ydermere, som en fast krav, skal en skp lave 2 uopfordrede ansøgninger pr. måned. Når man er på skoleforløb, VFP eller delaftale er man fritaget for at lave de 2 uopfordrede ansøgninger. Jobopslagerne fra virksomhedskonsulenten bliver lagt op som opgave i Its-learning. Skp’erne skal fremover uploade sine ansøgninger i Its-learning som dokumentation.

OBS!
Jobopslag, du får fra konsulenten eller instruktør, skal du søge. Du skal huske løbende at opdatere og optimere din ansøgning og CV, så det ikke er den samme ansøgning, du altid sender ud i dine praktikperioder i Inhouse Graphic.
Hvad skal jeg huske, når jeg skal til en jobsamtale?
Når du skal til jobsamtale skal du medbringe jobsamtale-blanketten med dig. Efter dit jobsamtale, beder du virksomheden om at sætte et stempel på blanketten. Når du kommer tilbage fra jobsamtalen afleverer du blanketten til din instruktør. Skal du have befordringsgodtgørelse på transport, skal du udfylde befordringgodtgørelse-blanketten og aflevere den sammen med dine kvitteringer til din instruktør. Din instruktør sender derefter alle relevante bilag til Tina Lauridsen fra praktikservice.

Brud på EMMA

Hvis du ikke overholder/opretholder EMMA kri­­­­­­­­­­­­­­te­ri­erne, kan skolen beslutte at udmelde dig af skolepraktikordningen. Hvis du ikke opfylder alle fire EMMA-krav, kan du ikke blive op­­­­taget eller fortsætte i skolepraktikken. Der gives en mundtlig og skriftlig advarsel, inden vi udmelder dig af skolepraktikordningen.

Hvis du ønsker at stoppe som skolepraktikelev, skal du så hurtigt som muligt kontakte din instruktør eller Praktikservice, og du opfordres til at kontakte en uddannelsesvejleder, inden du stopper. Du skal være klar over, at når du først er trådt ud af skolepraktikordningen, har du ingen fortrydelsesret.

Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at skaffe en praktikplads, og du skal tage passende initiativer i forbindelse med din jobsøgning.

uddannelsesaftaleformer

Udlån og aftaler

Mens du er i skolepraktik, kan du blive udlånt eller ansat hos en arbejdsgiver i kortere eller længere perioder. Der kan være tale om en delaftale, hvor din elevløn i perioden betales af virksomheden efter gældende regler. Der kan også være tale om en VFP (virksomhedsforlagt praktikuddannelse), hvor der indgås en aftale mellem skolen og virksomheden.
I et VFP forløb fortsætter du med at modtage praktikydelse. Du opfylder ikke EMMA-kriterierne, hvis du fravælger at tage imod et VFP forløb eller andre uddannelsesaftaler.

Både når du er i praktik på skolen, og når du er i VFP eller delaftale bliver din indsats – og det udbytte du får af dine praktikophold –  løbende evalueret.

VFP (tilknyttet skp)

Et VFP forløb kan kun vare i 2 uger for en mediegrafiker-skp i samme virksomhed. Der må højst lave 3 VFP-aftaler i alt af elevens samlede praktikundervisning.

Virksomheden skal kontakte instruktøren, Phillip Nguyen eller Iben Rikke Carøe Solgaard, hvis der ønskes et VFP forløb med en SKP-medarbejder i Inhouse Graphic.

Når en skp-elev er i et VFP forløb, skal eleven primært beskæftiges med arbejdsopgaver, der er relevante for den pågældende uddannelse, men eleven må ikke indgå direkte i virksomhedens produktion.
Det betyder i fast praksis, at eleven skal være overtallig – men kan på vegne af en medarbejder udføre et stykke arbejde i virksomheden, som medarbejderen instruerer, overvåger og kvalitetssikrer.

Aftalen kan altid omdannes til en ordinær aftale gæl­­-
dende for resten af uddannelsen.

VFU omdøbes pr. 01/01-18 til VFP (virksomhedsforlagt praktikundervisning). 

Hvad skal jeg huske, når jeg er i en VFP aftale?
Når du som skp-elev er i en delaftale, skal du stadig overholde EMMA-kriterierne. Dette betyder, at du fortsat skal opfylde de faste gøremål ude i virksomheden:

 1. Udfylde praktikaktiviteter i G-drev.
 2. Registere dit fravær i Elevplan samt meddele dit fravær til din praktikansvarlige i virksomheden.
 3. Notere dit samlet fravær hver måned i praktikaktivitetsdokumentet.
 4. Alle skp-elever skal søge alle opslåede jobopslag fra Mia + skrive 2 uopfordrede ansøgninger pr. måned. Når en skp-elev er på skole, VFP eller delaftale, er han/hun fritaget for at skrive de 2 uopfordrede, men stadig søge alle Mias jobopslag.
 5. Tage til jobsamtale, hvis du bliver indkaldt. Husk at meddele din instruktør og virksomheden om det.
Delaftale (tilknyttet SKP)

Ved en delaftale overtager virksomheden eleven i en kortere eller længere periode. Delaftaler må ikke indeholde et skoleophold.

Delaftaler kan kun indgåes og gennemføres 1 gang for den enkelte elev i samme virksomhed.

Virksomheden betaler elevlønnen, idet eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. En SKP-elev i en delaftale er stadig tilknyttet skolepraktikken, Inhouse Graphic, og har mulighed for at vende tilbage til skolepraktikken uden en EMMA vurdering.

Hvad skal jeg huske, når jeg er i en delaftale?
Når du som skp-elev er i en delaftale, skal du stadig overholde EMMA-kriterierne. Dette betyder, at du fortsat skal opfylde de faste gøremål ude i virksomheden:

 1. Udfylde praktikaktiviteter i G-drev.
 2. Registere dit fravær i Elevplan samt meddele dit fravær til din praktikansvarlige i virksomheden.
 3. Notere dit samlet fravær hver måned i praktikaktivitetsdokumentet.
 4. Alle skp-elever skal søge alle opslåede jobopslag fra Mia + skrive 2 uopfordrede ansøgninger pr. måned. Når en skp-elev er på skole, VFP eller delaftale, er han/hun fritaget for at skrive de 2 uopfordrede, men stadig søge alle Mias jobopslag.
 5. Tage til jobsamtale, hvis du bliver indkaldt. Husk at meddele din instruktør og virksomheden om det.
Kort uddannelsesaftale (Udmeldt af SKP)

Med en kort uddannelsesaftale betaler virksomheden elevlønnen, idet eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. Aftalen skal som minimum indgås for én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan forlænges eller ændres til en almindelig aftale, som gælder for resten af uddannelsen. Eleven er ikke tilknyttet skolepraktikken ved en kort uddannelsesaftale, dog kan eleven søge om at blive genoptaget i skolepraktikken efter aftalens ophør.

Max 2 kortuddannelsesaftaler med samme elev.

Restlære (udmeldt af SKP)

Kontrakt for resten af elevtiden med løn fra virksomheden. En skolepraktikmedarbejder i Inhouse Graphic skal i så fald udmeldes fra skolepraktikken.